تبلیغات
کسب درآمد از تلگرامکسب درآمد از تلگرامکسب درآمد از تلگرام
مقالات

چت یزدیها
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه یزد | چت یزد | گپ یزد | لینکدونی یزد | لینک یزد

گروه تلگرام یزد با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ یزد ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت یاسوجیها
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه یاسوج | چت یاسوج | گپ یاسوج | لینکدونی یاسوج | لینک یاسوج

گروه تلگرام یاسوج با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ یاسوج ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
لینکدونی همدان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه همدان | چت همدان | گپ همدان | لینکدونی همدان | لینک همدان

گروه تلگرام همدان با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ همدان ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت مشهدیا
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه مشهد | چت مشهد | گپ مشهد | لینکدونی مشهد | لینک مشهد

گروه تلگرام مشهد با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ مشهد ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت گرگان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه گرگان | چت گرگان | گپ گرگان | لینکدونی گرگان | لینک گرگان

گروه تلگرام گرگان با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ گرگان ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
گروه کرمانشاه
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه کرمانشاه | چت کرمانشاه | گپ کرمانشاه | لینکدونی کرمانشاه | لینک کرمانشاه

گروه تلگرام کرمانشاه با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ کرمانشاه ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت کرمان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه کرمان | چت کرمان | گپ کرمان | لینکدونی کرمان | لینک کرمان

گروه تلگرام کرمان با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ کرمان ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت کرج
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه کرج | چت کرج | گپ کرج | لینکدونی کرج | لینک کرج

گروه تلگرام کرج با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ کرج ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
لینکدونی قمیا
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه قم | چت قم | گپ قم | لینکدونی قم | لینک قم

گروه تلگرام قم با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ قم ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
گروههای بچه های قزوین
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه قزوین | چت قزوین | گپ قزوین | لینکدونی قزوین | لینک قزوین

گروه تلگرام قزوین با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ قزوین ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت شیرازیا
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه شیراز | چت شیراز | گپ شیراز | لینکدونی شیراز | لینک شیراز

گروه تلگرام شیراز با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ شیراز ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت شهرکرد
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه شهرکرد | چت شهرکرد | گپ شهرکرد | لینکدونی شهرکرد | لینک شهرکرد

گروه تلگرام شهرکرد با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ شهرکرد ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت سمنان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه سنندج | چت سنندج | گپ سنندج | لینکدونی سنندج | لینک سنندج

گروه تلگرام سنندج با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ سنندج ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
لینکدونی سمنان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه سمنان | چت سمنان | گپ سمنان | لینکدونی سمنان | لینک سمنان

گروه تلگرام سمنان با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ سمنان ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
گپ بچه های ساری
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه ساری | چت ساری | گپ ساری | لینکدونی ساری | لینک ساری

گروه تلگرام ساری با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ ساری ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت زنجان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه زنجان | چت زنجان | گپ زنجان | لینکدونی زنجان | لینک زنجان

گروه تلگرام زنجان با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ زنجان ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
گپ زاهدان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه زاهدان | چت زاهدان | گپ زاهدان | لینکدونی زاهدان | لینک زاهدان

گروه تلگرام زاهدان با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ زاهدان ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
گپ رشت
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه رشت | چت رشت | گپ رشت | لینکدونی رشت | لینک رشت

گروه تلگرام رشت با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ رشت ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت خرم‌آباد
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه خرم‌آباد | چت خرم‌آباد | گپ خرم‌آباد | لینکدونی خرم‌آباد | لینک خرم‌آباد

گروه تلگرام خرم‌آباد با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ خرم‌آباد ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت تهران
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه تهران | چت تهران | گپ تهران | لینکدونی تهران | لینک تهران

گروه تلگرام تهران با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ تهران ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت تبریز
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه تبریز | چت تبریز | گپ تبریز | لینکدونی تبریز | لینک تبریز

گروه تلگرام تبریز با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ تبریز ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
لینکدونی بیرجند
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه بیرجند | چت بیرجند | گپ بیرجند | لینکدونی بیرجند | لینک بیرجند

گروه تلگرام بیرجند با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ بیرجند ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت بندری
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه بندرعباس | چت بندرعباس | گپ بندرعباس | لینکدونی بندرعباس | لینک بندرعباس

گروه تلگرام بندرعباس با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ بندرعباس ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت بوشهریا
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه بوشهر | چت بوشهر | گپ بوشهر | لینکدونی بوشهر | لینک بوشهر

گروه تلگرام بوشهر با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ بوشهر ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت بجنورد
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه بجنورد | چت بجنورد | گپ بجنورد | لینکدونی بجنورد | لینک بجنورد

گروه تلگرام بجنورد با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ بجنورد ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
گپ ایلام
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه ایلام | چت ایلام | گپ ایلام | لینکدونی ایلام | لینک ایلام

گروه تلگرام ایلام با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ ایلام ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
چت اهوازیا
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه اهواز | چت اهواز | گپ اهواز | لینکدونی اهواز | لینک اهواز

گروه تلگرام اهواز با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ اهواز ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
لینکدونی اصفهان
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه اصفهان | چت اصفهان | گپ اصفهان | لینکدونی اصفهان | لینک اصفهان

گروه تلگرام اصفهان با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ اصفهان ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
لینکدونی ارومیه
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه ارومیه | چت ارومیه | گپ ارومیه | لینکدونی ارومیه | لینک ارومیه

گروه تلگرام ارومیه با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ ارومیه ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
group ardabil
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه اردبیل | چت اردبیل | گپ اردبیل | لینکدونی اردبیل | لینک اردبیل

گروه تلگرام اردبیل با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ اردبیل ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
group Arak
By رمضان احمدی دستجردی / می 12, 2019

گروه اراک | چت اراک | گپ اراک | لینکدونی اراک | لینک اراک

گروه تلگرام اراک با هدف انشار لینک گروههای چت و گپ اراک ایجاد شده است و از همه شما دختر...

Read More
لینک گپ
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 15, 2018

لیست بهترین گروههای گپ

گپ در فضای مجازی یکی از سرگرمی های ما ایرانیها و مخصوصا قشر جوان هست و ما ها دوست داریم...

Read More
بهترین روش های تبلیغ گروه
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 16, 2018

آموزش بهترین روش های تبلیغ گروه تلگرام

چرا تبلیغ گروه تلگرام شاید برای شما این سوال پیش بیاد که چرا ما باید اصلا گروه خودمون رو تبلیغ...

Read More
لینک کانال چت
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 13, 2018

معرفی کانال چت

در این مقاله میخواهیم تا به معرفی کانال چت بپردازیم، این کانال با هدف معرفی گروههای چت و دیگر کانال...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / جولای 26, 2018

باکلاس ترین کانال تلگرام کدام کانال است؟

کانال باکلاس کانال های تلگرامی زیادی از زمان پیدایش تلگرام ایجاد شده است و این کانال ها با موضوعات مختلفی...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / آوریل 26, 2018

گرفتن تبلیغات برای کانال تلگرام

یکی از هدف های مدیران کانالهای تلگرامی  از ایجاد کانال گرفتن تبلیغات برای کانال تلگرام می باشد، چگونه میتوان برای...

Read More
آیا تلگرام فیلتر میشود
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 29, 2018

قطع تلگرام

به گزارش کاربران سایت سیتی کانال از سایر نقاط ایران تلگرام از ساعت ۱۳:۳۰ روز پنج شنبه نهم فروردین ماه...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 19, 2018

آموزش ساخت کانال تلگرام

تعریف کانال تلگرام در این مطلب علاوه بر تعریف کانال تلگرام به آموزش ساخت کانال تلگرام نیز میپردازیم، کانال تلگرام...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 18, 2018

در یک اقدام جنجالی تلگرام ایرانی ها را تحریم کرد !

شاید برایتان عجیب باشد اما تلگرام افراد و کشورهایی را که تحت تحریم های آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان...

Read More
آیا تلگرام فیلتر میشود
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 18, 2018

زمزمه های مبنی بر فیلتر مجدد تلگرام

نماینده مردم تهران درباره خبری مبنی بر تصمیم‌گیری برای فیلتر تلگرام گفت: بنده هم دو هفته‌ای است خبر فیلتر تلگرام...

Read More
کانال رفع ریپورت تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 17, 2018

رفع ریپورت تلگرام

ریپورت چیست؟ ریپورت تلگرام مشکلی است که برخی از کاربران با آن رو به رو هستند. تلگرام اشخاصی را که...

Read More
عدم ایجاد گروه در تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 16, 2018

علت ایجاد نشدن کانال و گروه در تلگرام

نمی توانم در تلگرام کانال بسازم شاید برای شما هم این شکل پش آمده باشد که بخواهید در تلگرام کانالی...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 15, 2018

ساخت استیکر تلگرام

استیکر تلگرام یکی از قابلیت های بسیار خوب تلگرام استیکر هست، خیلی از کاربران تلگرام در چت ها و گپ...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 14, 2018

سایت افزایش ممبر

بعد از ایجاد کانال تلگرام افزایش ممبر از اهمیت ویژه ای برخوردار هست، و در ادامه میخواهیم به شما سایت...

Read More
موضوعات کانال
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 8, 2018

بهترین موضوع برای کانال تلگرام

بهترین موضوع برای ساخت کانال کسب درآمد از کانال تلگرام باعث شده تا خیلی از علاقه مندان به کسب و...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 6, 2018

تبلیغ کانال تلگرام بدون هزینه

یکی از بهترین روش های افزایش ممبر کانال تلگرام تبلیغ آن میباشد، شما میتوانید با تبلیغ کانال خود ممبرتان را...

Read More
خرید و فروش کانال
By رمضان احمدی دستجردی / مارس 4, 2018

آموزش تصویری تغییر مدیر در تلگرام و چگونگی فروش یک کانال تلگرام

امروزه خیلی از افراد برای اینکه به کسب و کار خود رونق دهند و یا اینکه کسب و کار جدیدی...

Read More
جلوگیری از دعوت به کانال در تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / فوریه 3, 2018

چگونگی حذف تبلیغات کانال تلگرام

در این مقاله میخواهیم در خصوص باز شدن خودکار تلگرام در گوشی اندروید و تبلیغات مزاحم کانال ها و چگونگی...

Read More
افزایش seen تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 30, 2018

افزایش بازدید پست تلگرام

در این مقاله میخواهیم در خصوص نحوه افزایش بازدید پست تلگرام با شما صحبت کنم و روش هایی را به...

Read More
ربات رایگان قفل گروه تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 27, 2018

چگونه گروه را قفل کنیم؟

همانطور که میدانیم ارسال پیام برای همه اعضای گروه امکان پذیر می باشد و اعضای گروه تلگرامی میتوانند در گروههای...

Read More
تنظیمات داخلی تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 22, 2018

آموزش تلگرام

در این مقاله میخواهیم در خصوص آموزش تلگرام با شما صحبت کنم، آموزش هایی که میتونه به شما خیلی کمک...

Read More
دانلود هک تلگرام دیگران رایگان
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 20, 2018

چگونه تلگرام هک کنیم

شاید یکی از مهمترین سوالات که در ذهن کاربران باشد این هست که چگونه تلگرام هک کنیم و یا نگران...

Read More
رفع فیلتر کامل تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 13, 2018

رفع فیلتر کامل تلگرام

طبق آخرین گزارش های کاربران سایت کانال تلگرام از بسیاری از نقاط ایران شبکه اجتماعی تلگرام رفع فیلتر شده. برخی...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 7, 2018

آینده کانال های تلگرام با فیلتر تلگرام

با آغاز به کار تلگرام و اضافه شدن قابلیت ایجاد کانال تلگرام به این اپلیکیشن خیلی ها نسبت به ایجاد...

Read More
فیلتر شکن تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 5, 2018

به احتمال خیلی زیاد تلگرام رفع فیلتر نخواهد شد

پیام رسان تلگرام در روزهای پیشین با اختلال در شبکه دیتای همراه رو به رو گشت و از ساعت ۱۸...

Read More
تبلیغات در تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / ژانویه 2, 2018

منبع درآمد تلگرام چیست ؟

شاید برای شما جالب باشد که بخواهید بدانید که منبع درآمد تلگرام از کجا تامین میشود؟ بعضی ها معتقدند که...

Read More
فیلترینگ تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 31, 2017

تلگرام فیلتر شد!؟

بنا بر آخرین گزارش کاربران از نقاط مختلف ایران تلگرام از دسترس خارج شده است، ظاهرا فیلتر تلگرام به صورت...

Read More
نرم افزار افزایش لایک در تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 31, 2017

خرید لایک تلگرام ارزان

یکی از سرگرمی های افراد در تلگرام شرکت در مسابقات چالش عکس و سایر چالش ها هست.البته خیلی از کانال...

Read More
کانالهای برگزیده تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 26, 2017

لیست پر مخاطب ترین کانالهای تلگرام

با راه اندازی تلگرام کانالهای تلگرام هم در کنار اون شکل گرفتند و کانال های تلگرام ایرانی جزو پر مخاطب...

Read More
تبلیغات آزاد
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 23, 2017

معرفی چند گروه تبلیغاتی تلگرام جهت تبلیغات آزادانه

تلگرام و کانال تلگرام این روزها نقش بسیار مهمی را در تبلیغات بر عهده گرفته اند و بسیاری از تبلیغات...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 14, 2017

کسب درآمد از تلگرام با دانلود رایگان کتاب کسب درآمد از تلگرام

قبلا از اینکه پکیج کسب درآمد از تلگرام رو بخام بهتون معرفی کنم به همه کاربران سایت کانال تلگرام و...

Read More
سین زدن رایگان
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 9, 2017

سین زدن در تلگرام چیست

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در تلگرام تبلیغاتی به اسم سین زدن رد و بدل شود و...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 9, 2017

رفاقت گوگل و تلگرام

نرم افزار تلگرام هر روز بر امکانات خود اضافه میکند به طوری که آخرین اخبار حاکی از آن هست که...

Read More
افزایش ممبر کانال رایگان
By رمضان احمدی دستجردی / دسامبر 2, 2017

12 مرحله برای افزایش ممبر کانال تلگرام

در این مقاله کوتاه به شما آموزش میدیم که چگونه و با طی کردن 12 مرحله یک کانال با ممبر...

Read More
جلوگیری از ریزش کانال
By رمضان احمدی دستجردی / نوامبر 1, 2017

علت ریزش ممبر تلگرام و اعضای کانال چیست؟

امروز قصد دارم علت ریزش ممبر تلگرام موضوعی که خیلی از کانالهای تلگرام با آن برخورد کردند و موجب نگرانی...

Read More
لینک ربات نظرسنجی تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 29, 2017

آموزش ایجاد ربات نظرسنجی فارسی در کانال و گروه تلگرام

یکی ازقابلیت های جالب تلگرام ربات تلگرام هست و در این بین ربات نظرسنجی تلگرام دارای طرفداران بیشتری هست. خیلی...

Read More
قیمت کانال های تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 17, 2017

تحلیلی بر قیمت تبلیغات در تلگرام

در این مقاله میخاهیم به تبلیغات در تلگرام و قیمت این نوع تبلیغات بپردازیم، تبلیغاتی که به زودی جایگزین تبلیغات...

Read More
تلگرام در ایران
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 16, 2017

زندگی آنلاین ایرانی‌ها، گرفتار کانال تلگرام

حدود یک دهه پیش از این، پیدایش تلفن‌های همراه هوشمند بستری ایجاد کرد تا اینترنت همیشه و همه جا در...

Read More
دانلود نرم افزار ارسال انبوه تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 16, 2017

دانلود نرم افزار تبلیغ کانال تلگرام

به جرات میتوان گفت یکی از کاربردیترین نرم افزارهایی که میتواند در تلگرام انقلابی به پا کند، نرم افزار تبلیغ...

Read More
تبلیغ کانال تلگرام به صورت رایگان
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 16, 2017

راههای معرفی رایگان کانال تلگرام

در این مقاله میخاهیم به شما راههای معرفی رایگان کانال تلگرام را به صورت خلاصه و مفید به شما توضیح...

Read More
تبلیغ در تلگرام رایگان
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 15, 2017

چگونه کانال تلگرام را تبلیغ کنیم

خیلی از کاربران برای اینکه ممبر کانال خود را افزایش بدهند از روش تبلیغ کانال تلگرام استفاده میکنند ولی متاسفانه...

Read More
دروغ تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 12, 2017

دروغ و شایعه‌پردازی در تلگرام را به هیچ‌وجه نمی‌پذیریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید، به صورت آشکار و شفاف و فراتر از مکاتبات رسمی و اداری، با مدیر...

Read More
دانلود تلگرام فارسی
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 11, 2017

تلگرام 4.4

آپدیت جدید تلگرام 4.4 منتشر شد که در آن قابلیت ها و ویژگیهای جدیدی گنجانده شده است که قابلیت جدید...

Read More
حذف دلیت اکانت تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 11, 2017

دیلیت اکانت تلگرام چگونه است

دیلیت اکانت تلگرام چگونه است شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید به هر دلیلی اکانت تلگرام خود...

Read More
مدیریت کانال تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 10, 2017

آموزش تصویری ساخت کانال تلگرام

آموزش تصویری ساخت کانال تلگرام اگر بخواهید در مورد فلسفه کانال تلگرام اطلاعات بیشتری به دست بیاورید میتوانید به مطلب...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 9, 2017

پاسخ موسس تلگرام به توئیت وزیر ارتباطات +عکس

پاول دورف در پستی توییتری، پاسخ آذری جهرمی را داد. وزیر ارتباطات پیشتر در توئیتی از انتشار تنفر و دروغ...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 9, 2017

تحلیل بازار خرید و فروش ممبر تلگرام

پیدایش اپلیکیشن تلگرام همراه با تحولات زیادی بود و خیلی از کاربران گوشی های همراه هوشنمد از واتساپ و وایبر...

Read More
تعداد کل کاربران تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 8, 2017

آمار کانال تلگرام

مرکز ملی فناوری آمار جالبی را از کانالهای تلگرام عنوان کرد که در نوع خود جالب توجه می باشد. با...

Read More
تخلفات تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / اکتبر 7, 2017

اعلام دعوا علیه مدیر تلگرام

دادستان محترم تهران بیان کرد: علیه مدیر تلگرام اعلام جرم گردیده و این پرونده به ناحیه‌ی امور بین‌الملل دادسرای تهران...

Read More
تلگرام فیلتر شد 95
By رمضان احمدی دستجردی / سپتامبر 30, 2017

هشدار مدیر تلگرام

به گزارش کانال تلگرام آمد نیوز: موسس تلگرام اعلام کرده است در صورت ادامه فشارها، کارمان را در روسیه و...

Read More
فیلتر تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / سپتامبر 27, 2017

مدیر تلگرام از اعلام جرم دادستان تهران ترسید/ پاول دورف: به ایران نمی‌آیم!

اعلام جرم دادستان تهران علیه مدیر تلگرام، پاول دورف را به ترس انداخته و از روز گذشته تاکنون سه پیام...

Read More
تبلیغات کانال در تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / آگوست 20, 2017

تبلیغات در تلگرام

در این مطلب آموزشی قصد داریم تا شما رو با تبلیغات در تلگرام و آموزش تبلیغات در تلگرام آشنا کنم،...

Read More
خرید ممبر کانال
By رمضان احمدی دستجردی / آگوست 1, 2017

افزایش ممبر کانال تلگرام

ممبر کانال تلگرام خوب بعد از اینکه اهمیت کانال تلگرام براتون روشن شد، در اینجا میخواهیم به این موضوع بپردازیم...

Read More
کانال تلگرام
By رمضان احمدی دستجردی / آگوست 1, 2017

چرا کانال تلگرام

چرا کانال تلگرام همانطور که گفته شد، یکی از فاکتورهای تلگرام که باعث محبوبیت تلگرام شد، کانال تلگرام بود، قبل...

Read More
دانلود تلگرام برای ویندوز 7
By رمضان احمدی دستجردی / آگوست 1, 2017

دانلود تلگرام

دانلود تلگرام اما اگر تا کنون تلگرام رو دانلود نکردین، میتونید آخرین نسخه سیستم اندروید و دسکتاپ رو از همینجا...

Read More
By رمضان احمدی دستجردی / آگوست 1, 2017

تلگرام

تاریخچه تلگرام تلگرام توسط پاول و نیکلای دوروف دو برادر روس در اواخر سال 2013 ایجاد شد، و الان حدود...

Read More


نویسنده : gareva    بازدید : 2444    انتشار : 22 جولای 2017
برچسب ها:
#